Datenschutzerklärung

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
NR.01/20.05.2020
BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV

 

I.  Despre această Politică de confidenţialitate:

Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

II. Identitatea și datele de contact ale operatorului:

În cazul în care doriţi să ne contactaţi în legătură prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile pe care le aveţi sau această Politică, folosiţi următoarele date de contact:

Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov cu sediul în Braşov, Curtea Johannes Honterus, nr. 2, jud. Braşov, C.I.F. RO 7035537, reprezentată de Prim-preot Christian Plajer.

Persoanele și datele de contact la care poate fi contactat operatorul prin poșta electronică:

 • […], e-mail: […]

Responsabilul cu protecţia datelor (RPD) este […] şi poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail […] sau telefonic la numărul […].

III. Definiţii

În sensul Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR):

a)“date cu caracter personal“ înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b)“prelucrare“ înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

c) „operator“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

d)”persoană împuternicită de operator“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

e)“destinatar“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

f)“consimţământ“ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

g)“încălcarea securităţii datelor cu caracter personal“ înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

IV. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării:

 4.1. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor comunităţii sunt:

 • Ţinerea evidenţei membrilor comunităţii;
 • Îndeplinirea misunii spirituale a Parohiei;
 • Oficierea slujbelor de botez, cununie, înmormântare;
 • Eliberarea certificatelor de botez şi cununie şi completarea foilor matricole;
 • Informarea despre programele religioase şi culturale ale Parohiei;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a Parohiei;
 • Încheierea de acte juridice între Parohie şi membrii săi;
 • Desfăşurarea activităţii Parohiei.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.1 lit.b din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art.6 alin.1 lit.c din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor legitime şi cu garanţii adecvate de către o organizaţie fără scop lucrativ cu specific religios, prelucrarea vizând numai membrii sau foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care aceasta are contacte permanente în legătură scopurile sale, fără ca datele să poată fi comunicate terţilor fără acordul persoanelor vizate (art.9 alin.2 lit.d din Regulamentul EU/2016/679);
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului (art.6 alin.1 lit.a şi art.9 alin.2 lit.a din Regulamentul EU/2016/679).

4.2. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale colaboratorilor/clienţilor persoane fizice, ale benficiarilor de servicii de asistenţă socială, ale reprezentanţilor colaboratorilor/clienţilor persoane juridice, persoanelor fizice care acţionează sub autoritatea colaboratorilor/clienţilor (ex. salariaţi) sunt:

 • Încheierea unor contracte precum: contracte de închirere a locuinţelor, spaţiilor comerciale, prestarea de servicii, acordarea de servicii de asistenţă socială ;
 • Executarea contractelor sus-menţionate;
 • Pentru transmiterea informaţiilor solicitate şi comunicarea cu persoanele respective;
 • Marketing, pentru informarea în legătură cu serviciile oferite;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a Parohiei;
 • Iniţierea sau/şi desfăşurarea unor proceduri judiciare, administrative sau amiabile de soluţionare a conflictelor în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea contractelor.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.1 lit.b din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art.6 alin.1 lit.c din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil (art.6 alin.1 lit.f din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor legitime şi cu garanţii adecvate de către o organizaţie fără scop lucrativ cu specific religios, prelucrarea vizând numai membrii sau foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care aceasta are contacte permanente în legătură scopurile sale, fără ca datele să poată fi comunicate terţilor fără acordul persoanelor vizate (art.9 alin.2 lit.h din Regulamentul EU/2016/679);
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului (art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul EU/2016/679).

4.3. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale potenţialilor colaboratori/clienţi persoane fizice şi ale reprezentanţilor potenţialilor colaboratori/clienţi persoane juridice sunt:

 • Încheierea unor contracte precum: contracte de închirere a locuinţelor, spaţiilor comerciale, prestarea de servicii, acordarea de servicii de asistenţă socială ;
 • Executarea contractelor sus-menţionate;
 • Pentru transmiterea informaţiilor solicitate şi comunicarea cu persoanele respective;
 • Marketing, pentru informarea în legătură cu serviciile oferite
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a Parohiei;
 • Iniţierea sau/şi desfăşurarea unor proceduri judiciare, administrative sau amiabile de solutionare a conflictelor in legatura cu încheierea, executarea şi încetarea contractelor.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.1 lit.b din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art.6 alin.1 lit.c din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil (art.6 alin.1 lit.f din Regulamentul EU/2016/679).

4.4. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor organelor de conducere ale Parohiei sau ale persoanelor care ocupă funcţii stabilite prin Statutul aprobat prin H.G.nr.898/2008, sunt:

 • Reprezentarea Parohiei de către membrii organelor de conducere cu ocazia încheierii de acte juridice, a reprezentârii Parohiei în faţa autorităţilor administraţiei, instituţiilor publice, persoanelor juridice şi persoanelor fizice;
 • Desfăşurarea activităţii Parohiei şi a raporturilor de colaborare cu persoane fizice şi juridice;
 • Adoptarea de decizii/hotărâri în numele Parohiei de către membri organelor de conducere;
 • Conducerea și controlul activităţii Parohiei;
 • Valorificarea drepturilor și executarea obligaţiilor contractuale și/sau legale ce revin Parohiei;
 • Apărarea drepturilor și intereselor Parohiei în justiţie și/sau în alte proceduri oficiale ori de rezolvare amiabilă a conflictelor;
 • Promovarea imaginii Parohiei în mass-media şi online (ziare, televiziuni, propria pagină de internet etc.).

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art.6 alin.1 lit.c din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (art.6 alin.1 lit.f din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.1 lit.b din Regulamentul EU/2016/679);
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului (art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor legitime şi cu garanţii adecvate de către o organizaţie fără scop lucrativ cu specific religios, prelucrarea vizând numai membrii sau foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care aceasta are contacte permanente în legătură scopurile sale, fără ca datele să poată fi comunicate terţilor fără acordul persoanelor vizate (art.9 alin.2 lit.h din Regulamentul EU/2016/679).

4.5. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale salariaţilor, internilor, practicanţilor, voluntarilor care exercită activităţi sub îndrumarea și controlul său sunt:

 • Îndeplinirea obiectului de activitate al angajatorului (în principal desfăşurarea de activităţi religioase, culturale, administrarea patrimoniului propriu, prestarea de servicii de asistenţă socială etc.);
 • Asigurarea și gestionarea resurselor umane;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a Parohiei;
 • Controlul activităţii și contabilităţii operatorului de date de către organele de conducere ale Parohiei, precum și realizarea auditului financiar legal sau/și intern prin contractanţi;
 • Încheierea și/sau executarea contractelor de muncă/internship/practica/voluntariat și a altor acte juridice la care persoana vizată este parte/faţă de care produc efecte;
 • Îndeplinirea drepturilor și obligaţiilor contractuale și legale ce revin angajatorului;
 • Acordarea drepturilor prevăzute de lege și de normele/deciziile interne ale angajatorului persoanei vizate;
 • Organizare/derulare schimburi de experienţă, cursuri de perfecţionare, evenimente team-building;
 • Colaborarea cu potenţialii clienţi, clienţii și beneficiarii finali ai serviciilor prestate de Parohie, acordare asistenţă acestora;
 • Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor;
 • Prestarea de servicii de către terţe persoane fizice sau juridice în beneficiul Parohiei: de audit, de consultanţă financiară, juridice, de medicina muncii, formare profesională, bancare precum şi alte servicii necesare;
 • Apărarea drepturilor și intereselor Parohiei în justiţie și/sau în alte proceduri oficiale ori de rezolvare amiabilă a conflictelor care au legătură cu personalul și/sau activitatea Parohiei;
 • Reclamă, marketing și publicitate a angajatorului și a serviciilor/produselor acestora.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.1 lit.b din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului precum şi în scopuri de medicină preventivă, a muncii, de evaluarea capacităţii demuncă a angajatului (principalele acte normative în acest sens sunt: Legea nr.53/2003 Codul muncii, Legea nr.319/2006 securităţii și sănătaţii în muncă, OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, Legea nr.176/2018 privind internshipul, Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat, Legea nr.333/2003 privin paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor, Legea nr.82/1991 a contabilitaţii, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, Legea nr.287/2009 privind Codul civil, Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, H.G.nr.898/2008 etc.) (art.6 alin.1 lit.c, art.9 alin.2 lit.h din Regulamentul EU/2016/679)
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal;
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum este cazul utilizării datelor personale în scopuri de reclamă, marketing, publicitate; alte scopuri vă vor fi aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului (art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul EU/2016/679).

4.6. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor sunt:

 • Asigurarea și gestionarea resurselor umane;
 • Formare unei baze de date cu candidaţii neadmiși, cu consimţămȃntul expres al acestora

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract de muncă, de internship, de colaborare etc. între persoana vizată şi operator (art.6 alin.1 lit.b din Regulamentul EU/2016/679);
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru înregistrarea în baza de date a candidaţilor în vederea contactării pentru posibile posturi disponibile în viitor (art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul EU/2016/679).

4.7. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanţilor/salariaţilor ori altor persoane care acţionează sub autoritatea diferitelor entităţi publice sau private, puse la dispoziţie de aceștea sau transmise de către persoanele vizate sunt:

 • Comunicarea cu acestea în vederea depunerii unor cereri, petiţii, lămuriri, oferirii de situaţii și date etc. și purtării corespondenţei necesare.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art.6 alin.1 lit.c din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil (art.6 alin.1 lit.f din Regulamentul EU/2016/679).

4.8. Scopurile pentru care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor obiectivelor turistice gestionate de Parohie şi ale persoanelor care intră în perimetrul imobilelor gestionate de Parohie sunt:

 • Siguranţa bunurilor şi persoanelor;
 • Siguranţa informaţiilor conifenţiale şi a datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art.6 alin.1 lit.c din Regulamentul EU/2016/679);
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (art.6 alin.1 lit.f din Regulamentul EU/2016/679);
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului (art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul EU/2016/679).

V. Categorii de persoane vizate:

 • Membrii comunităţii PAROHIEI BRAŞOV a BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA;
 • Potenţiali colaboratori/clienţi ai BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV;
 • Reprezentanţi persoane fizice ai potenţialilor clienţi/colaboratori persoane juridice;
 • Colaboratori/clienţi ai BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV;
 • Reprezentanţi persoane fizice ai clienţilor/colaboratorilor persoane juridice;
 • Persoane fizice care beneficiază de servicii de asistenţă socială oferite/asigurate de Parohie;
 • Candidaţii la un loc de muncă;
 • Salariaţi, interni, practicanţi, voluntari;
 • Membrii de familie sau foşti membri de familie ai salariaţilor, dacă îndeplinirea unor obligaţii legale care revin angajatorului presupun prelucrarea unor date personale ale acestora (de exemplu, aplicarea unei popriri pe salariul angajatului-părinte şi plata către reprezentantul legal al minorului a obligaţiei de întreţinere; acordul reprezentantului legal al salariatului minor pentru încheierea contractului de muncă etc.);
 • Persoanele fizice care, în raportul cu BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, acţionează în numele, sub autoritatea colaboratorilor/ partenerilor contractuali (potenţiali sau existenţi) persoane juridice (reprezentanţi legali, împuterniciţi, salariaţi ai acestora);
 • Persoane fizice care, în raportul cu BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, acţionează în numele, sub autoritatea instituţiilor/ autorităţilor/organismelor publice sau private/alte entităţi faţă de care operatorul își îndeplinește obligaţiile sau își exercită drepturile (reprezentanţi legali, împuterniciţi, salariaţi ai acestora, alte persoane care acţionează sub autoritatea acestora);
 • Vizitatori (persoane care se află în zona perimetrală exterioară și/sau în interiorul imobilelor/obiectivelor turisitice ale BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV).

VI. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal și categoriile de date prelucrate

6.1. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin membrilor comunităţii sunt:

 • Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie deţinută în cadrul Parohiei, informaţii de contact (adresă domiciliu, email și număr de telefon), confesiune religioasă, C.N.P., imaginea persoanei.
 • Consistoriul Districtual Braşov al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie deţinută în cadrul Parohiei, informaţii de contact (adresă domiciliu, email și număr de telefon), confesiune religioasă, C.N.P..
 • Membrii organelor de conducere şi salariaţi ai Parohiei Braşov a Bisericii Evanghelice C.A. din România; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie deţinută în cadrul Parohiei, informaţii de contact (adresă domiciliu, email și număr de telefon), confesiune religioasă, C.N.P., imaginea persoanei.
 • Membrii organelor de conducere şi salariaţi ai Consistoriului Districtual Braşov al Bisericii Evanghelice C.A. din România, a Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie deţinută în cadrul Parohiei, informaţii de contact (adresă domiciliu, email și număr de telefon), confesiune religioasă, C.N.P..
 • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, : servicii de pază şi protecţie, servicii de mentenanţă a echipamentelor şi reţelelor etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie deţinută în cadrul Parohiei, informaţii de contact (adresă domiciliu, email și număr de telefon), confesiune religioasă, C.N.P..
 • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Culturii şi Culterlor, organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

6.2. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin colaboratorilor/clienţilor persoane fizice şi reprezetanţilor colaboratorilor/clienţilor persoane juridice sunt:

 • Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Conducerea Parohiei (Prim-preot, Presbiteriu, Adunarea reprezentanţilor comunităţii, curatori, şefi birouri) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de Parohie în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii Parohiei, respectiv aplicării GDPR la nivel de Parohie. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Salariaţii Parohiei pentru îndeplinirea atribuţiilor şi însărcinărilor de serviciu. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de proiectare, execuţie de lucrări de construcţie, furnizare de materiale etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și  telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

6.3. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin membrilor organelor de conducere ale BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV sunt:

 • Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov, Consistoriul Districtual Braşov al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România; Categoriile de date sunt: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, serie și număr act identitate, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia, calitatea de membru al organelor de conducere, confesiunea religioasă, imaginea persoanei;
 • Membrii comunităţii Bisericii Evanghelice C.A. din România Parohia Braşov; Categorii de date: nume, prenume, funcţie ocupată, număr de telefon, adresă de e-mail, confesiune religioasă, imaginea persoanei;
 • Autorităţi şi instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice unde se predau/se transmit documente în numele BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV; posibili și actuali clienţi, colaboratori, parteneri contractuali ai BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, în vederea reprezentării și îndeplinirii obiectului de activitate al Parohiei precum şi al respectării obligaţiilor legale;
 • Persoane fizice care participă la slujbe, evenimente religioase, culturale, care accesează pagina de internet a Parohiei; Categorii de date: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, funcţie ocupată, confesiune religioasă, imaginea persoanei;

6.4. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin salariaţilor/internilor/practicanţilor/ voluntarilor sunt:

6.4.1. Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov, respectiv:

 • Salariaţii cu atribuţii de HR din Biroul administrativ; date prelucrate de aceștia: datele cuprinse în cărţile de rezidenţă, cărţile de identitate (nume, prenume, cetăţenie şi ţara de provenienţă, adresă domiciliu, cod numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate), adresă reședinţă – dacă salariatul nu locuiește la domiciliul menţionat în documentele de identitate -, telefon sau/și e-mail privat și de serviciu, locul de muncă, funcţia/ocupaţia deţinute în prezent, desfășurarea unor activităţi concurente, data încheierii contractului de muncă şi data începerii activităţii, tipul și durata contractului individual de muncă, salariul, sporurile, alte avantaje şi cuantumul acestora, contul bancar în care se fac plăţile datorate de angajator salariatului, prezenţa la locul de muncă, informaţii legate de studiile (acte de studii/certificate de calificare) și performanţele profesionale, evaluări ale activităţii și comportamentului în unitate realizate de angajator, abateri şi sancţiuni disciplinare, informaţii privind aptitudinea salariatului de a muncii din punct de vedere al sănătăţii, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, participarea la diferite instrucţiuni, ședinţe, prelucrări organizate/realizate de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, date privind formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor conform Codului muncii, carduri de asigurare medicală, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, date privind detaşăriile și delegările, data şi temeiul legal al încetării contractului de muncă, alte date puse la dispoziţie de persoana vizată.

În temeiul legii, persoanelor care urmează să deţină atribuţii de pază li se va solicita la angajare și cazierul judiciar.

 • Salariaţii cu atribuţii contabile din Biroul administrativ; date prelucrate de aceștia: nume, prenume, CNP, serie și nr. CI/BI, salariul și alte venituri asimilate salariului, datele privind prezenţa la locul de muncă, orele lucrate, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, informaţii privind aptitudinea salariatului de a muncii din punct de vedere al sănătăţii cȃnd influenţează nivelul veniturilor din muncă sau sociale ale salariatului, date privind delegările și detașările (precum: traseu, cazări, enitatea la care a fost delegată/detașată și costurile aferente acestora), credite și debite ale acestor persoane faţă de angajator, datele personale cuprinse în documentele transmise de către autoritățile publice pentru instituirea unei măsuri de executare silită a salariatului (de ex. popriri pe salariu).

Salariatul care are ca atribuţie completarea registrelor legale de evidenţa raporturilor de muncă și de internship ale angajatorului, are dreptul să prelucreze și acele date ale salariaţilor si internilor BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV care sunt  menţionate în acest scop de Codul muncii și HG nr.905/2017 – pentru salariaţi, de Legea nr. 176/2018 – pentru interni.

 • Conducerea Parohiei (prim-preot, preoţi, curator, membrii presbiteriului, adunarea reprezentanţilor comunităţii) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de Parohie în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii Parohiei, respectiv aplicării GDPR la nivel de Parohie.
 • Şeful ierarhic prelucrează datele subalternilor: nume, prenume, e-mail serviciu, telefon, funcţia/ocupaţia la BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, calificarea profesională, prezenţa la locul de muncă, ore lucrate, evaluări ale activităţii și comportamentului în unitate, abateri şi sancţiuni disciplinare, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, participarea la diferite instrucţiuni, ședinţe, prelucrări organizate/realizate de angajator, date privind formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor conform Codului muncii, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, date privind detaşăriile și delegările, data încetării contractului de muncă.
 • Personalul din echipa de suport tehnic/colaboratorii care asigură suport tehnic cu atribuţii de mentenanţa reţelelor și dispozitivelor BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, poate avea acces la datele cu caracter personal înregistrate/stocate pe aceste dispozitive, în măsura necesară îndeplinirii sarcinilor de servciu.
 • Întregul personal al BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV; date prelucrate: nume, prenume, funcţie, ocupaţie, număr telefon serviciu si e-mail serviciu;

6.4.2. Colaboratorii angajatorului (respectiv salariaţii/titularii/împuterniciţii/reprezentanţii colaboratorilor persoane juridice) pentru:

 • servicii de medicina muncii; date la care au acces sau transmise de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV: nume, prenume, CNP, calitatea de salariat al BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, ocupaţie/funcţie;
 • servicii bancare; date transmise: datele necesare efectuării plăţilor în numele operatorului pentru salarii și alte beneficii personalului, serviciile/bunurile achiziţionate, alte obligaţii contractuale/legale, respectiv: nume, prenume și CNP beneficiar plată, suma plătită și ce reprezintă aceasta, semnătura olografă/electronica a salariatului BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV care face plata.
 • servicii juridice; date la care au acces sau transmise: datele necesare realizării activităţii specifice avocatului în favoarea operatorului prevăzute de art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă și reprezentare juridică, redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare etc.), cȃnd au legătură cu contractele încheiate de persoana vizată, îndeplinirea/ neîndeplinirea unor obligaţii contractuale și/sau legale faţă de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, răspunderea faţă de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, cum ar fi: nume, prenume, funcţie/ocupaţie, venituri, fapte realizate/ nerealizate, debite/credite faţă de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, date cu caracter personal cuprinse în actele juridice semnate de persoana vizată care fac obiectul analizei avocatului (precum contract de muncă, contract de colaborare, contracte de prestări servicii etc.). Pentru formulare acţiuni în instanţă și reprezentare se transmit și CNP, serie și număr carte identitate, domiciliu/reședinţă.
 • servicii de contabilitate cu care Parohiea are contracte de colaborare; date prelucrate de aceștia: nume, prenume, CNP, serie și nr. CI/BI, salariul și alte venituri asimilate salariului, datele privind prezenţa la locul de muncă, orele lucrate, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, informaţii privind aptitudinea salariatului de a muncii din punct de vedere al sănătăţii cȃnd influenţează nivelul veniturilor din muncă sau sociale ale salariatului, date privind delegările și detașările (precum: traseu, cazări, enitatea la care a fost delegată/detașată și costurile aferente acestora), credite și debite ale acestor persoane faţă de angajator, datele personale cuprinse în documentele transmise de către autoritățile publice pentru instituirea unei măsuri de executare silită a salariatului (de ex. popriri pe salariu).
 • servicii de audit; date la care au access au transmise: datele înregistrate în contabilitatea BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV cu care intră în contact prin efectuarea activităţii de audit financiar și cele necesare pentru comunicarea cu BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, respectiv: nume, prenume, calitatea de salariat al BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, CNP, contul bancar în care se fac plăţile veniturilor salariale și asimilate, ocupaţie/funcţie; venituri salariale și cele asimilate cu veniturile salariale, debite sau credite faţă de angajator, estimări ale debitelor sau creditelor faţă de angajator, date înscrise în situaţiile financiare anuale; datele membrilor organelor de conducere ale BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV (nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, cetăţenie, serie și număr carte de identitate/ pașaport, CNP)
 • servicii de transport, servicii de cazare, servicii de masă, servicii de închiriere auto, agenții de turism, asigurători de călătorie, de sănătate, servicii organizare evenimente prestate în beneficiul final al salariaților BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV care se deplasează/acționează în interes de serviciu sau în legătură cu serviciul (de exemplu: cu ocazia plecărilor în delegație, la conferințe, activităților de team building, pregătirilor profesionale etc.); date la care au acces sau transmise, funcție de cerințele prestatorilor de servicii: nume, prenume, calitatea de salariat al BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, date identitate (precum: serie și număr act identitate, dată naștere), date contact (e-mail serviciu, număr telefon).
 • Alți prestatori de servicii pentru BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, ai căror beneficiari finali sunt salariații.

6.4.3. Potenţiali colaboratori ai BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, în vederea stabilirii de contacte, oferirii de informaţii tehnice, negocierii, încheierii de contracte, comunicării, executării contractelor. Datele comunicate: nume, prenume, funcţie /ocupaţie, calificare profesională, angajator, e-mail şi telefon de serviciu al salariaţilor indicaţi de către conducerea Parohiei, precum și al persoanelor din conducerea Parohiei.

6.4.4. Autorităţi/instituţii/organisme publice cu privire la care legea îi impune angajatorului să le permită accesul sau/şi transmiterea datelor cu caracter personal, precum: înregistrarea datelor din contractele de muncă în revisal, înregistrarea datelor din contractele de internship în registrul special înfiinţat în acest scop; organe de control sau cercetare, precum: inspectorii de muncă; inspectorii fiscali; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în prezentul document și „autoritatea de supraveghere”); organele de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Autorităţi/instituţii/organisme publice sau private la care salariatul depune, în numele angajatorului, cereri, formulare, alte documente și cu care comunică.

Datele prelucrate: cele prevăzute de lege și/sau solicitate de autorităţile/instituţiile respective.

6.5. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin candidaţilor și potenţialilor colaboratori și clienţi ai BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV sunt:

 • BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV; Categorii de date prelucrate: cele puse la dispoziţie de candidat, colaborator, client.
 • Conducerea Parohiei (prim-preot, preot, presbiteriu) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de Parohie în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii Parohiei, respectiv aplicării GDPR la nivel de Parohie.
 • Salariaţii BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV.
 • Colaboratorii care prestează servicii juridice; date la care au acces sau transmise: datele necesare realizării activităţii specifice avocatului în favoarea operatorului prevăzute de art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă și reprezentare juridică, redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare etc.).
 • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: inspectorii de muncă, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organelor de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege.

 

6.6. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin partenerilor contractuali (colaboratori persoane fizice precum și salariaţi/persoane fizice împuterniciţi ai partenerilor contractuali persoane juridice) sunt:

 • BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Conducerea Parohiei (prim-preot, preot, presbiteriu) poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de Parohie în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii Parohiei, respectiv aplicării GDPR la nivel de Parohie. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Salariaţii BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de proiectare, execuţie de lucrări de construcţie, furnizare de materiale etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
 • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

6.7. Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin reprezentanţilor/ salariaţilor ori altor persoane care acţionează sub autoritatea diferitelor entităţi publice sau private sunt:

 • Biserica Evanghelică C.A. din România Parohia Braşov; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
 • Conducerea Parohiei (prim-preot, preot, presbiteriu); Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
 • Salariaţii Bisericii Evanghelice C.A. din România Parohia Braşov; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
 • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii BISERIII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de proiectare, execuţie de lucrări de construcţie, furnizare de materiale etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și  telefon de serviciu.
 • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

6.8. Date cu caracter special

BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează:

6.8.1. BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează date privind confesiunea membrilor comunităţii şi a personalului clerical. Scopul prelucrării acestor date este desfăşurarea activităţilor specifice cultului evanghelic C.A. şi se realizează în temeiul prevederilor art.9 alin.2 lit. d din Regulamentul UE/2016/679, respectiv este o prelucrare realizată în cadrul activităţulor legitime. Activitatea BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV se desfăşoară în condiţille stabilite prin Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, H.G.nr.898/2008 privind recunoaşterea Statului Bisericii Evanghelice C.A. din Româniă precum şi a regulamentelor interne adoptate în temeiul acestor reglementări.

6.8.2. BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează imaginea persoanelor (membri ai comunităţii, membrii ai conducerii, salariaţi, interni, practicanţi, voluntari, clienţi, potenţiali clienţi, colaboratori, potenţiali colaboratori, vizitatori), care se află în perimetrul exterior al sediului, punctelor de lucru, lăcaşurilor de cult şi monumentelor deschise accesului public, precum și care se află în interiorul sediului, punctelor de lucru, lăcaşurilor de cult şi monumentelor deschise accesului public, prin sistemul propriu de televiziune cu circuit închis (CCTV). Existenţa camerelor de luat vederi este semnalizată în mod vizibil prin anunţul ,,Obiectiv supravegheat video”. Nu se monitorizează zonele care ar putea conduce la încălcarea confidențialității persoanei vizate (de ex. spaţii sanitare, birouri).

Scopul amplasării camerelor de luat vederi este asigurarea securităţii bunurilor ce aparţin Parohiei, a bunurilor salariaţilor/voluntarilor/internilor/clienţilor/colaboratorilor/vizitatorilor, precum şi securizarea accesului în zonele în care există echipamente pe care sunt stocate date cu caracter personal precum şi date care constituie secret comercial sau au caracter confienţial. Imaginile preluate de camere video sunt sunt păstrate în medii sigure în cadrul sediului şi punctelor de lucru, iar accesul este rezervat exclusiv personalului tehnic de specialitate, conducerii BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV şi reprezentanţilor societăţilor care prestează servicii de pază şi protecţie în beneficiul Parohiei. Imaginile pot fi transmise către organele abilitate de lege la solicitarea acestora în cazurile prevăzute de lege, ca probe în scopul desfășurării procedurilor judiciare.

După expirarea perioadei de stocare, înregistrările sunt șterse.

6.8.3. BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează date privind sănătatea salariaţilor/internilor/practicanţilor/voluntarilor în condiţiile prevăzute de lege în vederea aplicării dispoziţiilor legale din domeniul muncii și al securităţii și protecţiei sociale. Angajatorul va fi informat de către medicul de medicina muncii sau medicul de familie al persoanei vizate dacă este apt de muncă/de desfășurarea anumitor activităţi înainte și pe parcursul defășurării raportului de muncă.

De asemenea, angajatorul prelucrează date privind starea de graviditate (numai după începerea contractului de muncă) pentru asigurarea drepturilor prevăzute de lege persoanei vizate.

Toate datele privind apartenenţa la sănătate sunt păstrate în medii sigure în interiorul BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, la acestea avȃnd acces numai salariaţii din departamentul resurse umane, financiar și conducerea BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV.

Datele se pot transmite numai organelor publice abilitate de lege, la solicitarea acestora în cazurile prevăzute de lege.

6.8.4. BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV prelucrează date privind sănătatea beneficiarilor de servicii de asistenţă socială în condiţiile prevăzute de L.nr.292/2011 a asistenţei sociale, L.nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, H.G.nr.867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale licenţiate.

Toate datele beneficiarilor de servicii de asistenţă socială sunt păstrate în medii sigure în interiorul sediului şi punctelor de lucru ale BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, la acestea avȃnd acces numai salariaţii din Biorul Diakonie şi membrii organelor de conducere (Prim-preot, membrii presbiteriu, curator).

6.8.5. În temeiul legii, persoanelor care urmează să deţină anumite atribuţii – precum atribuţii de pază – li se va solicita la angajare și cazierul judiciar.

VII. Perioada de stocare a datelor

De principiu, datele cu caracter personal nu vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

7.1. Membri ai comunităţii: Datele vor fi stocate pe perioada în care persoanele vizate sunt membri ai comunităţii.

7.2. Salariaţilor/internilor/practicantilor/voluntarilor: Datele vor fi stocate pe toată durata în care produce efecte contractul individual de muncă/internship/practică/voluntariat şi pentru perioada în care salariatul sau Parohiea poate să îşi exercite drepturi derivând din contract (pȃnă la expirarea termenului de prescripţie de 3 ani); de asemenea, durata de stocare se prelungește pe perioada în care Parohia are obligaţia legală de a păstra datele (de exemplu, datele cu caracter personal cuprinse în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează 10 ani, statele de salarii se păstrează 50 ani) și perioada în care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV poate fi controlată în acest sens de organele în drept.

7.3. Candidaţilor: Datele vor fi prelucrate pe perioada desfășurării procesului de recrutare și selecţie, precum și, dacă există acordul candidatului pentru stocarea datelor sale în baza de date a BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, perioada pentru care și-a dat consimţămȃntul în acest sens, dar nu mai mult de 5 ani.

Documentul privind informarea participanţilor la recrutare şi ţinerea corespondenţei dintre angajator şi candidaţi se păstrează o perioadă de 3 ani de la finalizarea procesului de recrutare și selecţie, neurmată de angajare.

7.4. Parteneri contractuali persoane fizice: pe toată durata în care produce efecte contractul încheiat și ulterior, pe perioada în care una din părţi poate să îşi exercite drepturi derivând din contract (pȃnă la expirarea termenului de prescripţie de 3 ani, de regulă); de asemenea, durata de stocare se prelungește pe perioada în care Parohiea are obligaţia legală de a păstra datele (datele cu caracter personal cuprinse în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează 10 ani) și perioada în care poate fi controlată în acest sens de organele în drept.

7.5. Datele persoanelor fizice care acţionează sub autoritatea posibililor parteneri contractuali se vor șterge sau distruge definitiv, după caz, în termen de cel mult 60 zile de la data la care a devenit clară neîncheierea unui contract, dar nu mai mult de 6 luni de la încetarea negocierilor, cu excepţia situaţiilor în care pot apărea pretenţii faţă de conduita uneia din părţi din această fază precontractuală, cȃnd datele și conversaţiile purtate se păstrează 3 ani de la încetarea negocierilor.

7.6. Reprezentanţi/salariaţi ai partenerilor contractuali, ai autorităţilor și altor entităţi: pe durata derulării contractului/operaţiunii care face necesară comunicarea cu partenerul contractual/autoritatea publică/entitatea publică sau privată, dar nu mai mult de data la care persoana respectivă notifică BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV că i-a încetat calitatea de reprezentant/salariat al partenerului contractual sau al autorităţii/entităţii ori că nu mai este de acord cu prelucrarea.

7.7. Perioada de stocare a imaginilor înregistrate de camerele de luat vederi instalate la exteriorul și în interiorul sediului şi punctelor de lucru aparaţinând BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV și a datelor din registrul de acces al persoanelor sunt stocate o perioadă de 30 de zile;

7.8. Pentru toate situaţiile menţionate mai sus, în cazul în care obligaţiile legale ce revin BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV presupun stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de timp mai mare decat cea indicată, datele vor fi stocate până la data menţionată în dispoziţiile respective şi/sau până la data la care expiră termenele în care se pot realiza controale de către organele competente în legătură cu îndeplinirea respectivelor obligaţii.

VIII. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată beneficiaţi, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, de următoarele drepturi:

8.1. Dreptul de acces – Persoana vizată are dreptul să obţină din partea operatorului o confirmare a faptului că datele sale sunt sau nu sunt prelucrate, accesul la respectivele date prelucrate precum şi informaţiile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională;

8.2. Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte – Persoana vizată are dreptul să obţină rectificarea datelor personale inexacte ce o privesc sau completarea acestora (dacă este cazul).

8.3. Dreptul la ştergerea datelor – Persoana vizată are dreptul să obţină ştergerea de către operator a datelor personale care o privesc în cazurile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională. BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV poate refuza ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale care se aplică operatorului, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În cazul în care informaţiile persoanei vizate, cu caracter personal, sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a operatorului faţă de respectiva persoană, BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  ar putea fi incapabilă să îndeplinească acea obligaţie contractuală.

8.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională. Restricţionarea prelucrării se poate solicita dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor ori legalitatea prelucrării, dacă BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau dacă persoana vizată a obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  le consideră legitime (pe durata verificării faptului dacă drepturile operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate).

8.5. Dreptul la portabilitatea datelor în situaţiile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională. Persoana vizată are dreptul să solicite primirea datelor sale cu caracter personal prelucrate de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV și să le transmită altui operator, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţămȃnt – în temeiul art.6 alin.(1) lit.a sau al art.9 alin (2) lit.a GDPR – sau pe un contract – în temeiul art.6 alin.(1) lit.b din GDPR .

8.6. Dreptul la opoziţie.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul va putea prelucra în continuare datele respective numai dacă demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul marketingului direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public

8.7. Procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Se exceptează situaţiile în care decizia este necesară pentru: încheierea/executarea unui contract între persoana vizată și BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, persoana vizată și-a dat consimtămȃntul explicit sau BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  este autorizată de dreptul intern sau dreptul Uniunii în acest sens. Pentru primele două cazuri de excepţii, persoana vizată poate solicita intervenţia umană din partea BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, își poate exprima punctul de vedere și poate contesta decizia.

8.8. Dreptul de informare cu privire la încălcarea securităţii datelor. Persoana vizată are dreptul de a fi informată de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, atunci cȃnd s-a produs o încălcare a securităţii datelor sale cu caracter personal  care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertăţile sale.

8.9. Dreptul de a depune o plângere. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile GDPR, la următoarea adresă:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro

Toate drepturile menţionate anterior se exercită în cazurile și în condiţiile menţionate de GDPR, legislaţia internă și Regulamentul BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV de protecţia datelor, cu aplicarea excepţiilor reţinute în actele normative europene și naţionale privind protecţia prelucrării datelor cu caracter personal.

IX. Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  va acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Modul de acordare, modificare sau retragere a consimţămȃntului se poate realiza în unul din următoarele moduri:

 • în scris, pe format hartie, urmând ca documentul să fie înregistrat la registratura de la sediu sau trimis la sediu prin poştă;
 • prin e-mail, transmis la următoarea adresă electronică: […];
 • în același mod în care a fost acordat, cȃnd s-au utilizat mijloace electronice.

X. Comunicările între BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV și persoana vizată

10.1. Persoana vizată este informată asupra drepturilor sale în materia prelucrării datelor cu caracter personal în următorul mod:

 • prin afișare pe site-ul Parohieii sau
 • prin e-mail, la adresa electronică personală/de serviciu a persoanei vizate sau
 • prin afișare la sediul şi punctele de lucru aparţinând BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, pentru salariaţii Parohiei sau
 • în scris, pe format hȃrtie.

La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită altfel decȃt verbal.

10.2. Pentru a solicita informaţiile sau comunicările dorite, precum și pentru a formula cereri sau plȃngeri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  poate fi contactată de persoana vizată în următorul mod:

 • în scris, pe format hȃrtie transmis prin poștă cu confirmare de primire la adresa sediului social sau
 • prin intermediul poștei electronice, la următoarea adresă: […]

XI. Confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor

BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV a adoptat măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, a căror respectare este obligatorie în cadrul Regulamentului intern privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  S.R.L..

Conform măsurilor interne privind protecţia datelor adoptate de către BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV:

Datele cu caracter personal sunt confidenţiale, ele putȃnd fi dezvăluite numai categoriilor de destinatari permiși de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV  și/sau de lege, pe parcursul executării raportului de muncă. După finalizarea acestuia, în perioada suspendării raportului de muncă, precum și în alte cazuri prevăzute de Regulamentul intern sau de lege este interzisă orice prelucrare a datelor. Prelucrarea datelor personale în cadrul BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV se va realiza doar de către personalul autorizat să realizeze aceste operaţiuni. Prelucrarea datelor personale de către persoane neautorizate este interzisă. Prelucrarea datelor personale de către personalul autorizat este permisă strict în măsura necesară atingerii scopului prelucrării.

Este interzisă folosirea datelor personale de către persoanele care au acces la acestea în scopuri personale sau comerciale, dezvăluirea acestora unor persoane neautorizate sau diseminarea lor în orice altă modalitate. Persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul Biroului administrativ-contabilitate, cu atribuţii HR, vor informa salariaţii/internii/practicanţii/voluntarii care urmează să desfășoare activităţi sub autoritatea BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV, de la debutul raporturilor lor, despre obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor și obligaţiile ce le revin în temeiul actelor normative în materia prelucrării datelor cu caracter personal și a Regulamentului și regulilor interne adoptate de BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV. Obligaţia de confidenţialitate produce efecte şi după încetarea raporturilor de muncă/internship/practică/voluntriat și orice alt tip de raport contractual avut cu BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV .

Încălcarea securităţii datelor personale care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanei fizice, va fi comunicată fără întârzieri nejustificate persoanei vizate.

Încălcarea securităţii datelor personale prelucrate pentru alte persoane (operatori sau persoane împuternicite de operatori) vor fi notificate acestora fără întârzieri nejustificate după luarea la cunoştinţă.

Persoanele care iau cunoştinţă despre o încălcare a securităţii datelor au obligaţia de a informa imediat, în scris, superiorul ierarhic. Persoanele cu funcţii de conducere vor informa imediat, în scris, responsabilul cu protecţia datelor despre încălcarea securităţii datelor și Managerul de tehnologia informaţiilor și comunicaţii.

XII. Cookie-uri

Pagina web şi aplicaţiile noastre utilizează cookie-uri şi tehnologii similare necesare pentru funcţionarea corespunzătoare sau pentru a asigura performanţa corespunzătoare.

XIII. Intrarea în vigoare

Prezenta Politică de confidenţialitate revizuită – denumită Politica de confidenţialitate 01- a fost adoptată și intră în vigoare la data de […].

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe site-ul Parohiei, pe mailurile de serviciu ale salariaţilor sau prin afișare la sediul BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV.

BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA PAROHIA BRAŞOV